Rosters and Statistics

MaxPreps 
HS GameTime 
Colorado:  Rocky Mountain News 
Florida:  Miami Herald 
Florida:  Sarasota Herald Tribune 
Georgia:  Atlanta Journal-Constitution 
Oklahoma:  Daily Oklahoman 
Texas:  Houston Chronicle